Kjære medlem,

Vi har gleden av å kalle inn til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn torsdag 29.02.24 kl. 18.00 på Folkvang i Folkvangveien 26, 1086 Oslo. Vi beregner at møtet vil vare i ca. 2 timer.

Agenda

1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Valg av møteledelse (leder og sekretær)
4. Styrets beretning for 2023
5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2023
6. Regnskapsbalanse for Folkvang pt.
7. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn 2024
8. Innkomne saker: 8.1 Opprettelse av huskomité for Folkvang
9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet og håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹

Kamerater!

Takk for et flott arrangement på 1. mai! Alle de som møtte opp bidro til at vi fikk gjennomført en fin og verdig avslutning på Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris, og vi fikk mange gode ord fra stortingsrepresentant, priskomitéformann og hovedappellant Kamzy Gunaratnam, appellant og leder i Stovner Arbeiderparti Roar Gravdahl og ikke minst takketalen/ungdomsappellen til Ronit Batra som er leder av Stovner AUF. Vi hadde en veldig fin kveld sammen, og i dag hadde vi nesten en helsides dekning fra 1. mai-arrangementet på Folkvang i Akers Avis Groruddalen. I den forbindelse ble vi intervjuet per e-post, og selv om vi forstår at det er trangt om spaltemillimeterne, så synes vi at intervjuet fortjener å gjengis i sin helhet. Derfor gjengir vi det her, uavkortet.

Hvordan vil du oppsummere årets 1. mai med Høybråten Arbeidersamfunn?

– Årets første mai var spesiell av flere grunner. For det første var det et visst vemod knyttet til at vi delte ut den siste av de ti minneprisene etter Isabel Victoria Green Sogn som ble tatt fra oss på Utøya i 2011. Som jeg har sagt og skrevet flere andre steder skal vi selvsagt fortsette å finne gode måter å hedre og minnes Isabel på også i framtida, men da blir det i andre former. Det var på en måte både godt og vondt på én gang.

Den andre grunnen til at det ble en litt annerledes 1. mai i år, er at vi har trått ut av samarbeidet med kirken om solidaritetsgudstjenesten. Denne beslutningen ble tatt etter lengre tids avveiing, og på grunnlag av en votering som var åpen for alle lagets medlemmer. Å avslutte et over 30 år langt samarbeid er ikke noe man tar lett på, men tiden var nå inne for å tenke nytt om dette. Jeg har fått vite at kirken gjennomførte en solidaritetsgudstjeneste i litt andre former uten oss, og det gleder meg å høre at den var godt besøkt og ble en fin opplevelse for de som var der.

Hva var høydepunktet?

– Det er mye jeg kunne ha nevnt her, men det absolutte høydepunktet må være at vi delte ut Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris nummer 10 til Stovner AUF ved nyvalgt leder Ronit Batra (som også holdt ungdomsappellen som en del av takketalen – et selvsagt høydepunkt det også). Det lå i planen helt tilbake til høsten 2011 da prisen ble planlagt, at den siste prisen skulle gå til Stovner AUF, som Isabel var leder av fram til den meningsløse tragedien i juli 2011. Prisens formål var/er å fremme hennes politiske engasjement, og mottakerne skulle være i hennes aldersgruppe/generasjon. Alle mottakerne av prisen har på hver sin måte ivaretatt dette, og alle har vært verdige vinnere. Her er listen over alle mottakerne (årstallet er hvilket år de mottok prisen for, så Kamzy (som for øvrig var årets hovedappellant og et annet høydepunkt på programmet) fikk med andre ord prisen sin utdelt i 2012 og så videre):

2011 Kamzy Gunaratnam
2012 Munir Jaber
2013 Mari Morken
2014 Seher Tabassum
2015 Andrine Breiner Johansen
2016 Stovner Media
2017 Celine Helen Kirkeby-Garstad
2018 Zeshan Shakar
2021 Líf Laga
2022 Stovner AUF

Har du vært med på alle utdelingene til Isabels inspirasjonspris?

– Ja, det har vært en stor ære og glede å delta i denne oppgaven helt siden starten. Jeg ble valgt til ny leder etter min far Rolf Edvard Torbo i 2017, og har vært i selve priskomitéen siden da. Før det satt jeg i styret og hadde blant annet oppgaven med å utforme diplomene.

Har dere sett en effekt av inspirasjonsprisen? Har den oppnådd noe?

– Ja, det vil jeg si. For det første tror jeg vi kan si at det har vært terapeutisk for oss alle sammen å jobbe med dette meningsfulle oppdraget. Tomrommet etter jenta som alle som kom i kontakt med henne ble glade i kan selvsagt aldri fylles, men dette arbeidet har gitt en ramme og en vei gjennom en ufattelig tragedie som har gjort oss i stand til å tenke framover. Det å skulle holde hennes holdninger, meninger og hensikter levende er i høyeste grad meningsfylt, og som sagt blir vi aldri ferdige med dette. Jeg tror at prisen har bidratt til at flere i lokalsamfunnet aner noe av omfanget av denne hendelsen og hva den har betydd for oss. Det er mange lokalsamfunn som har stått og står i den samme vanskelige situasjonen som oss, og alle har måttet bearbeide dette på sin måte. Vi kan naturligvis aldri bli ferdige med dette, og når selv vanligvis oppegående politiske motstandere kan få seg til å bruke uttrykk som «å dra Utøya-kortet» så sent som i 2018, minner det oss om kampen vi står i, hver dag, alltid.

Hvilke kampsaker er på agendaen til Høybråten Arbeidersamfunn?

– Jeg vil si at vårt arbeid er et utrettelig arbeid for å holde arbeiderbevegelsens tanker, idéer og idealer i hevd. Mange opplever at Arbeiderpartiet har «blitt for likt Høyre», noe nyvalgt leder av Stovner Arbeiderparti Roar Gravdahl hadde som noe av et hovedpoeng i sin appell på Folkvang i går. Dette hører vi ofte på stands og sånn. Vår oppgave blir da å være med på og synliggjøre forskjellene, og å påvirke inn i eget parti der vi opplever at forskjellene burde være tydeligere. Vi er et forholdsvis radikalt lokallag, og ønsker oss flere medlemmer for å kunne ha en sterkere gjennomslagskraft inn i representantskapet i Oslo Arbeiderparti. Vi er bare to medlemmer unna å få en ekstra representant inn der. Det er enkelt å melde seg inn direkte i Høybråten Arbeidersamfunn via vår nettside hasamfunn.no. Lokalt jobber vi for at Høybråten skal være et solidarisk og inkluderende sted å bo, der alle føler seg velkomne og hvor alle har muligheten til å leve gode liv. Noen ganger kan dette være helt enkle ting som for eksempel å etablere et fortau fra eldreboligene og ned til Joker, og andre ganger er det mer overliggende strukturer som hører hjemme i Bydelsutvalget vi må konsentrere oss om.

Mvh,

Bjørn Edvard Torbo, leder av Høybråten Arbeidersamfunn 🌹

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn på Folkvang, torsdag 2. mars kl. 18.00. Vi beregner at møtet vil vare ca 2 timer. Frist for innsending av saker til «innkomne saker» er satt til mandag 27.02.2023 kl. 23.59. Eventuelle forslag sendes til epost@hasamfunn.no og merkes «Forslag til årsmøtet 2023» i emnefeltet. Alle våre medlemmer som har betalt kontingent i 2022 har stemmerett i møtet og kan fremme forslag til dagsorden så lenge fristen overholdes.

DAGSORDEN

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 3. Valg av møteledelse (leder, sekretær og to til å underskrive protokollen)
 4. Styrets beretning for 2022
 5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2022
 6. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn for 2023
 7. Driftsresultat for Folkvang i 2022
 8. Innkomne saker
 9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn for 2023

 

Egen sak:

Høybråten Arbeidersamfunns videre tilknytning til solidaritetsgudstjenesten 1. mai (VOTERING)

Vi vet at det er delte meninger om vår rolle og tilknytning i samarbeidet med kirken rundt den årlige solidaritetsgudstjenesten, både innad i lokallaget og generelt i befolkningen på Høybråten. Vi er alle enige om at arrangementet har hatt høy underholdningsverdi gjennom gladjazzen til Caledonia Jazzband, og at vi har fått mange fine appeller av profilerte partikamerater opp igjennom årene. Dette har da også etterhvert blitt et arrangement med lange tradisjoner på Høybråten, og det er ingen enkel sak å eventuelt skulle endre på noe som har så dyp forankring i lokalsamfunnet. Tiden har imidlertid kommet for å diskutere vår videre tilknytning til dette arrangementet.

I korte trekk kan man si at utfordringen ligger i at vi er en politisk organisasjon som har våre røtter solid plantet i arbeiderbevegelsen, at 1. mai er arbeidernes kampdag og at kirken per definisjon skal være politisk uavhengig.

Det at kirken skal være «nøytral grunn» har medført at det er et stadig økende press på å «dempe» det politiske aspektet i dette samarbeidet, fra flere kanter. Uttalelser som «det ble heldigvis ikke alt for politisk denne gangen» og lignende har vi hørt på kirketrappa gjentatte ganger, og på planleggingsmøtene med kirken er dette også etterhvert et stadig tydeligere og artikulert ønske. Man ender da opp med nærmest å måtte «advare» våre egne gjesteappellanter mot å bli for «partipolitiske», og holde seg til veldig generelle, litt ulne begreper som nestekjærlighet, solidaritet, respekt, aksept og toleranse. Dette er naturligvis svært positive verdier i seg selv, men de synliggjør ikke arbeiderklassens vedvarende kamp for rettferdige livs-, lønns- og arbeidsvilkår på en måte som er 1. mai verdig, og definerer et alt for snevert handlingsrom for våre appellanter. Man kan med rette spørre seg hva det er å hente for oss i arbeiderbevegelsen i dette samarbeidet, når vilkårene er at vi må moderere vårt budskap for ikke å tråkke meningsmotstandere på tærne.

2023 blir et viktig valgår for oss, og det er både innlysende og naturlig at vi skal bruke selve kampdagen 1. mai til å markere våre verdier og våre politiske saker, i kontrast til de som er våre politiske meningsmotstandere (hvorav mange selvsagt føler seg hjemme i kirken, men ikke på vår matiné på Folkvang senere på dagen).

Laget vårt, og bydelspartiet vi tilhører, har etterhvert blitt så sammensatt og flerkulturelt at vi også må se på rimeligheten av å favorisere samarbeid med én bestemt trosretning. Det er nå utvilsomt en tiltakende holdning at det ryddigste er å la politikk være politikk, og derfor tone ned slike bindinger (framfor å utvide praksisen). Prinsipielt er det da også mange av oss som mener at politikk generelt sett ikke har noe i kirken å gjøre, og at religion ikke skal ha noen plass i politikken.

Det er imidlertid ulike synspunkter på dette (også innad i styret), og vi mener at dette er et såpass stort og viktig spørsmål at hele medlemsmassen i Høybråten Arbeidersamfunn må tas med på råd for at vi skal kunne treffe en beslutning som alle skal kunne stille seg bak i tida framover. Det vil settes av noe tid for et ordskifte i forkant av selve voteringen.

Voteringen blir digital, så det er viktig at du tar med mobiltelefon med ordinær internettilgang (vanlig mobilnett). Har du ikke dette, gi oss beskjed via epost@hasamfunn.no så finner vi en løsning. NB! Det er ikke mulig å stemme flere ganger med samme telefon.

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at saken om solidaritetsgudstjenesten ikke kan behandles på årsmøtet ifølge vedtektene, så denne blir behandlet og votert over i et medlemsmøte umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Velkommen til et spennende møte!

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder

Høybråten Arbeidersamfunn ser etter en ny representant blant våre medlemmer til styret i Høybråten Frivillighetssentral. Vårt nåværende medlem har behov for avløsning av helsemessige årsaker, og vi trenger noen som kan bære stafettpinnen videre. Frivillighetssentralen er en viktig og verdifull ressurs i lokalsamfunnet. Det står ikke så mye om denne viktige ressursen på nett, men du kan finne kontaktinformasjon og lese litt mer om Høybråten Frivillighetssentral her.

Vårt avtroppende styremedlem sier at det å delta i dette styrearbeidet utelukkende har vært en trivelig og lite belastende oppgave:

 • få møter; årsmøte i 1. kvartal pluss julemøte som i realiteten bare er førjulskos
 • bare trivelige representanter fra andre lag og foreninger, for eksempel Lions Club, Velforeningen, Menighetsrådet osv.
 • og bonus = god servering ved møtenes slutt. Daglig leder, Odd Gram er en framifrå kokk!

Dette er med andre ord en fin mulighet til å være, sammen med andre, til nytte og glede for andre mennesker på Høybråten, uten at man må legge inn en enorm, altoppslukende og tidkrevende innsats.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg som interessert, send oss en e-post på epost@hasamfunn.no med «Høybråten Frivillighetssentral» i emnefeltet.