Kamerater!

Takk for et flott arrangement på 1. mai! Alle de som møtte opp bidro til at vi fikk gjennomført en fin og verdig avslutning på Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris, og vi fikk mange gode ord fra stortingsrepresentant, priskomitéformann og hovedappellant Kamzy Gunaratnam, appellant og leder i Stovner Arbeiderparti Roar Gravdahl og ikke minst takketalen/ungdomsappellen til Ronit Batra som er leder av Stovner AUF. Vi hadde en veldig fin kveld sammen, og i dag hadde vi nesten en helsides dekning fra 1. mai-arrangementet på Folkvang i Akers Avis Groruddalen. I den forbindelse ble vi intervjuet per e-post, og selv om vi forstår at det er trangt om spaltemillimeterne, så synes vi at intervjuet fortjener å gjengis i sin helhet. Derfor gjengir vi det her, uavkortet.

Hvordan vil du oppsummere årets 1. mai med Høybråten Arbeidersamfunn?

– Årets første mai var spesiell av flere grunner. For det første var det et visst vemod knyttet til at vi delte ut den siste av de ti minneprisene etter Isabel Victoria Green Sogn som ble tatt fra oss på Utøya i 2011. Som jeg har sagt og skrevet flere andre steder skal vi selvsagt fortsette å finne gode måter å hedre og minnes Isabel på også i framtida, men da blir det i andre former. Det var på en måte både godt og vondt på én gang.

Den andre grunnen til at det ble en litt annerledes 1. mai i år, er at vi har trått ut av samarbeidet med kirken om solidaritetsgudstjenesten. Denne beslutningen ble tatt etter lengre tids avveiing, og på grunnlag av en votering som var åpen for alle lagets medlemmer. Å avslutte et over 30 år langt samarbeid er ikke noe man tar lett på, men tiden var nå inne for å tenke nytt om dette. Jeg har fått vite at kirken gjennomførte en solidaritetsgudstjeneste i litt andre former uten oss, og det gleder meg å høre at den var godt besøkt og ble en fin opplevelse for de som var der.

Hva var høydepunktet?

– Det er mye jeg kunne ha nevnt her, men det absolutte høydepunktet må være at vi delte ut Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris nummer 10 til Stovner AUF ved nyvalgt leder Ronit Batra (som også holdt ungdomsappellen som en del av takketalen – et selvsagt høydepunkt det også). Det lå i planen helt tilbake til høsten 2011 da prisen ble planlagt, at den siste prisen skulle gå til Stovner AUF, som Isabel var leder av fram til den meningsløse tragedien i juli 2011. Prisens formål var/er å fremme hennes politiske engasjement, og mottakerne skulle være i hennes aldersgruppe/generasjon. Alle mottakerne av prisen har på hver sin måte ivaretatt dette, og alle har vært verdige vinnere. Her er listen over alle mottakerne (årstallet er hvilket år de mottok prisen for, så Kamzy (som for øvrig var årets hovedappellant og et annet høydepunkt på programmet) fikk med andre ord prisen sin utdelt i 2012 og så videre):

2011 Kamzy Gunaratnam
2012 Munir Jaber
2013 Mari Morken
2014 Seher Tabassum
2015 Andrine Breiner Johansen
2016 Stovner Media
2017 Celine Helen Kirkeby-Garstad
2018 Zeshan Shakar
2021 Líf Laga
2022 Stovner AUF

Har du vært med på alle utdelingene til Isabels inspirasjonspris?

– Ja, det har vært en stor ære og glede å delta i denne oppgaven helt siden starten. Jeg ble valgt til ny leder etter min far Rolf Edvard Torbo i 2017, og har vært i selve priskomitéen siden da. Før det satt jeg i styret og hadde blant annet oppgaven med å utforme diplomene.

Har dere sett en effekt av inspirasjonsprisen? Har den oppnådd noe?

– Ja, det vil jeg si. For det første tror jeg vi kan si at det har vært terapeutisk for oss alle sammen å jobbe med dette meningsfulle oppdraget. Tomrommet etter jenta som alle som kom i kontakt med henne ble glade i kan selvsagt aldri fylles, men dette arbeidet har gitt en ramme og en vei gjennom en ufattelig tragedie som har gjort oss i stand til å tenke framover. Det å skulle holde hennes holdninger, meninger og hensikter levende er i høyeste grad meningsfylt, og som sagt blir vi aldri ferdige med dette. Jeg tror at prisen har bidratt til at flere i lokalsamfunnet aner noe av omfanget av denne hendelsen og hva den har betydd for oss. Det er mange lokalsamfunn som har stått og står i den samme vanskelige situasjonen som oss, og alle har måttet bearbeide dette på sin måte. Vi kan naturligvis aldri bli ferdige med dette, og når selv vanligvis oppegående politiske motstandere kan få seg til å bruke uttrykk som «å dra Utøya-kortet» så sent som i 2018, minner det oss om kampen vi står i, hver dag, alltid.

Hvilke kampsaker er på agendaen til Høybråten Arbeidersamfunn?

– Jeg vil si at vårt arbeid er et utrettelig arbeid for å holde arbeiderbevegelsens tanker, idéer og idealer i hevd. Mange opplever at Arbeiderpartiet har «blitt for likt Høyre», noe nyvalgt leder av Stovner Arbeiderparti Roar Gravdahl hadde som noe av et hovedpoeng i sin appell på Folkvang i går. Dette hører vi ofte på stands og sånn. Vår oppgave blir da å være med på og synliggjøre forskjellene, og å påvirke inn i eget parti der vi opplever at forskjellene burde være tydeligere. Vi er et forholdsvis radikalt lokallag, og ønsker oss flere medlemmer for å kunne ha en sterkere gjennomslagskraft inn i representantskapet i Oslo Arbeiderparti. Vi er bare to medlemmer unna å få en ekstra representant inn der. Det er enkelt å melde seg inn direkte i Høybråten Arbeidersamfunn via vår nettside hasamfunn.no. Lokalt jobber vi for at Høybråten skal være et solidarisk og inkluderende sted å bo, der alle føler seg velkomne og hvor alle har muligheten til å leve gode liv. Noen ganger kan dette være helt enkle ting som for eksempel å etablere et fortau fra eldreboligene og ned til Joker, og andre ganger er det mer overliggende strukturer som hører hjemme i Bydelsutvalget vi må konsentrere oss om.

Mvh,

Bjørn Edvard Torbo, leder av Høybråten Arbeidersamfunn 🌹

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn på Folkvang, torsdag 2. mars kl. 18.00. Vi beregner at møtet vil vare ca 2 timer. Frist for innsending av saker til «innkomne saker» er satt til mandag 27.02.2023 kl. 23.59. Eventuelle forslag sendes til epost@hasamfunn.no og merkes «Forslag til årsmøtet 2023» i emnefeltet. Alle våre medlemmer som har betalt kontingent i 2022 har stemmerett i møtet og kan fremme forslag til dagsorden så lenge fristen overholdes.

DAGSORDEN

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 3. Valg av møteledelse (leder, sekretær og to til å underskrive protokollen)
 4. Styrets beretning for 2022
 5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2022
 6. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn for 2023
 7. Driftsresultat for Folkvang i 2022
 8. Innkomne saker
 9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn for 2023

 

Egen sak:

Høybråten Arbeidersamfunns videre tilknytning til solidaritetsgudstjenesten 1. mai (VOTERING)

Vi vet at det er delte meninger om vår rolle og tilknytning i samarbeidet med kirken rundt den årlige solidaritetsgudstjenesten, både innad i lokallaget og generelt i befolkningen på Høybråten. Vi er alle enige om at arrangementet har hatt høy underholdningsverdi gjennom gladjazzen til Caledonia Jazzband, og at vi har fått mange fine appeller av profilerte partikamerater opp igjennom årene. Dette har da også etterhvert blitt et arrangement med lange tradisjoner på Høybråten, og det er ingen enkel sak å eventuelt skulle endre på noe som har så dyp forankring i lokalsamfunnet. Tiden har imidlertid kommet for å diskutere vår videre tilknytning til dette arrangementet.

I korte trekk kan man si at utfordringen ligger i at vi er en politisk organisasjon som har våre røtter solid plantet i arbeiderbevegelsen, at 1. mai er arbeidernes kampdag og at kirken per definisjon skal være politisk uavhengig.

Det at kirken skal være «nøytral grunn» har medført at det er et stadig økende press på å «dempe» det politiske aspektet i dette samarbeidet, fra flere kanter. Uttalelser som «det ble heldigvis ikke alt for politisk denne gangen» og lignende har vi hørt på kirketrappa gjentatte ganger, og på planleggingsmøtene med kirken er dette også etterhvert et stadig tydeligere og artikulert ønske. Man ender da opp med nærmest å måtte «advare» våre egne gjesteappellanter mot å bli for «partipolitiske», og holde seg til veldig generelle, litt ulne begreper som nestekjærlighet, solidaritet, respekt, aksept og toleranse. Dette er naturligvis svært positive verdier i seg selv, men de synliggjør ikke arbeiderklassens vedvarende kamp for rettferdige livs-, lønns- og arbeidsvilkår på en måte som er 1. mai verdig, og definerer et alt for snevert handlingsrom for våre appellanter. Man kan med rette spørre seg hva det er å hente for oss i arbeiderbevegelsen i dette samarbeidet, når vilkårene er at vi må moderere vårt budskap for ikke å tråkke meningsmotstandere på tærne.

2023 blir et viktig valgår for oss, og det er både innlysende og naturlig at vi skal bruke selve kampdagen 1. mai til å markere våre verdier og våre politiske saker, i kontrast til de som er våre politiske meningsmotstandere (hvorav mange selvsagt føler seg hjemme i kirken, men ikke på vår matiné på Folkvang senere på dagen).

Laget vårt, og bydelspartiet vi tilhører, har etterhvert blitt så sammensatt og flerkulturelt at vi også må se på rimeligheten av å favorisere samarbeid med én bestemt trosretning. Det er nå utvilsomt en tiltakende holdning at det ryddigste er å la politikk være politikk, og derfor tone ned slike bindinger (framfor å utvide praksisen). Prinsipielt er det da også mange av oss som mener at politikk generelt sett ikke har noe i kirken å gjøre, og at religion ikke skal ha noen plass i politikken.

Det er imidlertid ulike synspunkter på dette (også innad i styret), og vi mener at dette er et såpass stort og viktig spørsmål at hele medlemsmassen i Høybråten Arbeidersamfunn må tas med på råd for at vi skal kunne treffe en beslutning som alle skal kunne stille seg bak i tida framover. Det vil settes av noe tid for et ordskifte i forkant av selve voteringen.

Voteringen blir digital, så det er viktig at du tar med mobiltelefon med ordinær internettilgang (vanlig mobilnett). Har du ikke dette, gi oss beskjed via epost@hasamfunn.no så finner vi en løsning. NB! Det er ikke mulig å stemme flere ganger med samme telefon.

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at saken om solidaritetsgudstjenesten ikke kan behandles på årsmøtet ifølge vedtektene, så denne blir behandlet og votert over i et medlemsmøte umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Velkommen til et spennende møte!

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder

Kamerater!

For det andre året på rad hindrer dessverre pandemien oss i å markere arbeidernes dag slik vi helst vil ha det, med røde flagg, hornmusikk, appeller og taler. Pandemien har satt vårt samfunn på en alvorlig prøve, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Solidaritet og samhold har blitt satt opp mot politiske, nasjonale, private og forretningsmessige interessemotsetninger. Noen har kommet gjennom pandemien med relativt beskjedne ulemper, mens andre har måttet se både arbeidsplasser, boliger, bedrifter, og livsgrunnlag gå til grunne eller bli radikalt forandret som en følge av strenge tiltak for å stoppe smittespredningen. Midt oppe i dette ser vi at enkelte bedrifter mottar støtte i både million- og milliardklassen, og som om ikke dette var nok, tar ut utbytte til ledere i millionklassen. Vi har blitt kalt til “nasjonal dugnad”, men noen har utnyttet situasjonen til egen vinning, på bekostning av andre. Dette er ikke slik vi ønsker at solidaritet, samhold og dugnad skal fungere.
 
Vi i Høybråten Arbeidersamfunn vil alltid jobbe for en mer rettferdig fordelingspolitikk, med små forskjeller og store muligheter for alle. Vi er overbevist om at fagforeningenes rolle er av største viktighet i samspillet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, for å sikre rettferdige vilkår og en anstendig lønn. Det er nærmest paradoksalt at NHO har gått inn i årets lønnsoppgjør med et krav om at sentrale yrkesgrupper, mennesker som har stått i førstelinja gjennom hele pandemien, skal måtte godta en reallønnsnedgang som takk for innsatsen, samtidig som ledere i flere av deres medlemsbedrifter har mottatt bonuser, lønnsøkninger og uttak av utbytte, selv etter at bedriften de styrer har mottatt enorme summer i “koronastøtte” for å klare seg gjennom en vanskelig tid med lav aktivitet og omsetning. Slike ting undergraver selve fundamentet for velferdssamfunnet, og utfordrer vår samfunnsmodell på et helt grunnleggende plan. Vi i Høybråten Arbeidersamfunn står solid plantet med begge beina i arbeiderbevegelsen, og står skulder ved skulder med deg som vil ha en sterk fagbevegelse, rettferdige arbeidsvilkår og en sterk stemme for den vanlige lønnsmottaker i møtet med arbeidsgivernes makt. Det vil si “mannen (og kvinnen) i gata”, deg og meg. Det er sammen vi står sterke, og derfor vil vi at din stemme i stortingsvalget til høsten går til venstresiden.
 
Årets markering av arbeidernes dag blir som sagt nok en gang veldig annerledes enn det vi er vant til. Vi skulle så gjerne ha invitert dere til både solidaritetsgudstjeneste, matinée på Folkvang og utdelingen av Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris. Det går dessverre ikke i år heller. Når det gjelder Inspirasjonsprisen, tar vi sikte på at den kan deles ut på et arrangement til høsten (det er faktisk to priser som skal deles ut, siden vi ikke fikk delt den ut i fjor). Det gleder vi oss til, og vi kommer tilbake til en tid som dette kan gjennomføres. Det vi imidlertid kommer til å gjennomføre på 1. mai, er at vi, tradisjonen tro, legger ned blomster og kranser på krigsminnesmerket (“bautaen”) i parken nedenfor kirken og ved bysten av Karl Andersen utenfor Folkvang. Vi er selvsagt også delaktige når Stovner Arbeiderparti årlig legger ned krans på graven til Isabel Victoria Green Sogn, lederen av Stovner AUF som ble tatt fra oss av terroristen på Utøya 22. juli 2011.
 
Vi pleier også å heise flagg i flaggstengene ved bysten av Karl Andersen foran Folkvang på 1. mai. Det skal vi gjøre i år også, men nytt av året er at det ene flagget vil være et regnbueflagg. Dette gjør vi for å vise at vi ønsker et åpent og inkluderende samfunn der du er velkommen og blir akseptert for å være den du er. Det er kanskje lett å tenke at dette er en selvsagt ting i vår tid, men det er det dessverre ikke. Mange personer som er på LGBTQ+-spekteret opplever daglig hets og forfølgelse, selv i vårt eget lille lokalsamfunn. Det kan vi på ingen måte akseptere. Vi vet om mennesker som har følt at de har måttet flytte fra Høybråten som en følge av trakassering og trusler, og dette har ført til at vi i Høybråten Arbeidersamfunn har gjort det å kjempe mot slike fordommer og slik atferd til én av våre hovedsaker. Vi skal markere vår støtte og solidaritet ved alle de anledninger vi kan, og vi starter med å dele vår viktigste dag med dem. Hos oss vil absolutt alle som føler tilhørighet i eller sympati med arbeiderbevegelsen og våre verdier være velkommen, alltid. Kjærlighet er kjærlighet, og du er god nok som du er.


 
For Høybråten Arbeidersamfunn, Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹
 
 
Appellen er også publisert på vår Facebook-side https://facebook.com/hasamfunn, i medlemsbrev per e-post og i Akers Avis Groruddalen.

I skjemaet nedenfor kan du bestille årets 1. mai-pins. De koster kr 25,- per stk. (innkjøpspris) + eventuell porto. Vi leverer gratis til adresser på Høybråten. Forhåndsbetaling skjer via Vippsnr. 94737 etter avtale (vent med å betale til vi har tatt kontakt).

NB! Frist for bestilling er kl. 16.00 onsdag 28.04.2021.

  Ja, jeg ønsker å bestille årets 1. mai-pins. Vennligst velg antall:

  (valgfritt)

  Felter merket med asterisk (*) er påkrevet og fylles ut.

  OBS! Når du klikker “Bestill” vil det genereres en e-post til oss med skjemaets innhold inkludert det du har fylt inn. Du får automatisk en kopi av denne e-posten til den e-postadressen du fylte inn i felt 2 (E-postadresse). Slik kan du kontrollere om informasjonen du sendte var korrekt, og du får samtidig en ytterligere bekreftelse på at e-posten/skjemaet ble sendt på riktig måte.