Kjære medlem,

Vi har gleden av å kalle inn til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn torsdag 29.02.24 kl. 18.00 på Folkvang i Folkvangveien 26, 1086 Oslo. Vi beregner at møtet vil vare i ca. 2 timer.

Agenda

1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Valg av møteledelse (leder og sekretær)
4. Styrets beretning for 2023
5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2023
6. Regnskapsbalanse for Folkvang pt.
7. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn 2024
8. Innkomne saker: 8.1 Opprettelse av huskomité for Folkvang
9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet og håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn på Folkvang, torsdag 2. mars kl. 18.00. Vi beregner at møtet vil vare ca 2 timer. Frist for innsending av saker til «innkomne saker» er satt til mandag 27.02.2023 kl. 23.59. Eventuelle forslag sendes til epost@hasamfunn.no og merkes «Forslag til årsmøtet 2023» i emnefeltet. Alle våre medlemmer som har betalt kontingent i 2022 har stemmerett i møtet og kan fremme forslag til dagsorden så lenge fristen overholdes.

DAGSORDEN

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 3. Valg av møteledelse (leder, sekretær og to til å underskrive protokollen)
 4. Styrets beretning for 2022
 5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2022
 6. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn for 2023
 7. Driftsresultat for Folkvang i 2022
 8. Innkomne saker
 9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn for 2023

 

Egen sak:

Høybråten Arbeidersamfunns videre tilknytning til solidaritetsgudstjenesten 1. mai (VOTERING)

Vi vet at det er delte meninger om vår rolle og tilknytning i samarbeidet med kirken rundt den årlige solidaritetsgudstjenesten, både innad i lokallaget og generelt i befolkningen på Høybråten. Vi er alle enige om at arrangementet har hatt høy underholdningsverdi gjennom gladjazzen til Caledonia Jazzband, og at vi har fått mange fine appeller av profilerte partikamerater opp igjennom årene. Dette har da også etterhvert blitt et arrangement med lange tradisjoner på Høybråten, og det er ingen enkel sak å eventuelt skulle endre på noe som har så dyp forankring i lokalsamfunnet. Tiden har imidlertid kommet for å diskutere vår videre tilknytning til dette arrangementet.

I korte trekk kan man si at utfordringen ligger i at vi er en politisk organisasjon som har våre røtter solid plantet i arbeiderbevegelsen, at 1. mai er arbeidernes kampdag og at kirken per definisjon skal være politisk uavhengig.

Det at kirken skal være «nøytral grunn» har medført at det er et stadig økende press på å «dempe» det politiske aspektet i dette samarbeidet, fra flere kanter. Uttalelser som «det ble heldigvis ikke alt for politisk denne gangen» og lignende har vi hørt på kirketrappa gjentatte ganger, og på planleggingsmøtene med kirken er dette også etterhvert et stadig tydeligere og artikulert ønske. Man ender da opp med nærmest å måtte «advare» våre egne gjesteappellanter mot å bli for «partipolitiske», og holde seg til veldig generelle, litt ulne begreper som nestekjærlighet, solidaritet, respekt, aksept og toleranse. Dette er naturligvis svært positive verdier i seg selv, men de synliggjør ikke arbeiderklassens vedvarende kamp for rettferdige livs-, lønns- og arbeidsvilkår på en måte som er 1. mai verdig, og definerer et alt for snevert handlingsrom for våre appellanter. Man kan med rette spørre seg hva det er å hente for oss i arbeiderbevegelsen i dette samarbeidet, når vilkårene er at vi må moderere vårt budskap for ikke å tråkke meningsmotstandere på tærne.

2023 blir et viktig valgår for oss, og det er både innlysende og naturlig at vi skal bruke selve kampdagen 1. mai til å markere våre verdier og våre politiske saker, i kontrast til de som er våre politiske meningsmotstandere (hvorav mange selvsagt føler seg hjemme i kirken, men ikke på vår matiné på Folkvang senere på dagen).

Laget vårt, og bydelspartiet vi tilhører, har etterhvert blitt så sammensatt og flerkulturelt at vi også må se på rimeligheten av å favorisere samarbeid med én bestemt trosretning. Det er nå utvilsomt en tiltakende holdning at det ryddigste er å la politikk være politikk, og derfor tone ned slike bindinger (framfor å utvide praksisen). Prinsipielt er det da også mange av oss som mener at politikk generelt sett ikke har noe i kirken å gjøre, og at religion ikke skal ha noen plass i politikken.

Det er imidlertid ulike synspunkter på dette (også innad i styret), og vi mener at dette er et såpass stort og viktig spørsmål at hele medlemsmassen i Høybråten Arbeidersamfunn må tas med på råd for at vi skal kunne treffe en beslutning som alle skal kunne stille seg bak i tida framover. Det vil settes av noe tid for et ordskifte i forkant av selve voteringen.

Voteringen blir digital, så det er viktig at du tar med mobiltelefon med ordinær internettilgang (vanlig mobilnett). Har du ikke dette, gi oss beskjed via epost@hasamfunn.no så finner vi en løsning. NB! Det er ikke mulig å stemme flere ganger med samme telefon.

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at saken om solidaritetsgudstjenesten ikke kan behandles på årsmøtet ifølge vedtektene, så denne blir behandlet og votert over i et medlemsmøte umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Velkommen til et spennende møte!

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder

Artikkelforfatteren iført munnbind fra Høybråten ArbeidersamfunnI disse dager deler vi ut munnbind til alle våre medlemmer. Samfunnet vårt er i sterk grad påvirket av den pågående korona-pandemien, og vi i styret er opptatt av å kunne bidra til at vi alle sammen holder oss friske gjennom det hele. Munnbind har gått fra å være noe valgfritt og anbefalt, til noe obligatorisk og påbudt i bestemte sammenhenger. Vi anbefaler våre medlemmer å bruke munnbind i alle situasjoner der man befinner seg i nærheten av andre mennesker, også nære familiemedlemmer som kan være eksponert for smitte gjennom jobb og jobbreiser (inkludert kollektivtransport til og fra jobb).

Høybråten Arbeidersamfunn har altså fått laget opp vaskbare munnbind i tekstil med filterlomme, og vi er i disse dager i gang med å distribuere dette ut til våre medlemmer (alle medlemmer får tre munnbind hver). Mange av dere har fått dem allerede. Vi kommer også etterhvert til å dele ut munnbind på stands til publikum sammen med informasjon om vår politikk. Vi lengter alle etter en tid der Korona, munnbind, Antibac og hjemmekontor er bleke minner om en annerledestid der samfunnet «sto på hodet», men inntil vi kan se tilbake på dette som noe som var i stedet for noe som er, er det desto viktigere at vi gjør alt vi kan for å gjøre det vanskelig for smitten å få ytterligere grep om samfunnet vårt.

Munnbindene kan gjerne sees på som vårt lille bidrag inn i denne kampen.

Praktisk informasjon om munnbindene:

  •  Munnbindene vaskes på 60° ca. én gang per uke, eller hyppigere ved behov. Filterne kan brukes i 3-5 dager avhengig av eksponeringsgrad/potensielle smittesituasjoner. Ved høy eksponeringsgrad: 3 dager. Ved moderat til lav eksponeringsgrad, inntil 5 dager (kanskje til og med enda litt lenger, dersom eneste eksponering per dag er av typen 10-15 min. i matbutikk). Filtre bør/skal imidlertid byttes etter 12 timers sammenhengende bruk. Vask/desinfisér alltid hendene grundig etter håndtering av munnbind/filtre.
  • PM 2.5 aktive kullfiltre (karbonfiltre) er en standardtype det er forholdsvis enkelt å få tak i, blant annet har vi sett at de selges på enkelte bensinstasjoner, som for eksempel Circle K Robsrud (kr 119,- for en pakke på 6 filtre). Det er også mulig å kjøpe filtre i automater på en del kjøpesentre, som for eksempel denne typen på Metro Senter, Lørenskog. Der koster 5 filtre kr 79,-. Merk at det er til dels svært stor prisforskjell i butikk/automat og på nett. På vova.com koster for eksempel 30 filtre kr 36,-. Leveringstid og fraktkostnader er også en variabel der forskjellene er tildels store (på nett).
  • FHI har for øvrig enda strengere anbefalinger til riktig bruk av munnbind (klikk for å se).

Det er imidlertid lett å bestille filtre på nett. Her er et lite knippe med lenker til nettsider der du kan bestille denne typen filtre:

Siden vi nå opplever påbud om bruk av munnbind, blant annet i butikker og i kollektivtrafikken, tenker vi som sitter i styret til Høybråten Arbeidersamfunn at det er miljømessig og økonomisk fordelaktig at vi tar dette grepet. Mange vegrer seg for å gå ut uten, og mange merker ekstrautgiftene hardt på økonomien. Miljøaspektet ved éngangsmasker er også bekymringsverdig. Det tar naturen 5 år å bryte ned et slikt munnbind.

Vi håper også at dette tiltaket vil muliggjøre at vi etterhvert kan avholde enkelte fysiske møter med våre medlemmer. Ikke et vondt ord om digitale møter, men det vil aldri kunne konkurrere med verdien i det å kunne møtes fysisk i samme rom. Vi tar for eksempel sikte på å kunne avholde partilagets årsmøte i februar som et fysisk møte. Dette må vi imidlertid komme vi tilbake til.

Munnbindene bærer selvsagt vår stolte, røde farge, og vi håper medlemmene vil bruke dem for å vise at vi som gode sosialdemokrater deltar solidarisk i den nasjonale dugnaden mot pandemien.

Vi anbefaler også alle våre medlemmer å holde seg oppdaterte på oss via Facebook og Twitter.

Styret i Høybråten Arbeidersamfunn ønsker dere alle god helse og en virusfri framtid. Vi ses igjen, og alt blir bra. ???

Oslo 9/11 2020 (oppdatert, første versjon av saken ble publisert 3/11)

Bjørn Edvard Torbo, leder